ProvoznířádlaboratořesíťovýchtechnologiíCisconaFITVUTvBrně

Laboratoř síťových technologií Cisco (dále jen laboratoř) je specializovaná učebna pro výuku a výzkum komunikačních technologií na FIT.

 1. Přístup do laboratoře mají
  1. studenti FIT v řádné výuce – vstup pouze za přítomnosti učitele,
  2. studenti pracující na projektech – vstup pouze ve vyhrazené hodiny, s písemným souhlasem správce laboratoře,
  3. vyučující FIT s oprávněním vstupu do laboratoře.
  4. Přístup jiným studentům a cizím osobám je zakázán.
 2. Práce v laboratoři
  1. Studenti řádné výuky vstupují do laboratoře a pracují v ní pouze v přítomnosti učitele. V laboratoři využívají přidělená zařízení podle pokynů vyučujícího.
  2. Studenti pracující na projektech mohou využívat laboratoř včetně jejího vybavení pro řešení výukových či výzkumných projektů. Mohou samostatně vstupovat do laboratoře ve vyhrazeném čase. Příchod a odchod registrují pomocí studentského průkazu, který slouží k otevření vstupních dveří. Při odchodu z laboratoře (i krátkodobém) jsou studenti povinni zajistit laboratoř proti vstupu neoprávněné osoby (viz bod 1d).
  3. Studenti pracujících na projektech písemně potvrdí, že se seznámili s provozním řádem laboratoře a jsou si vědomi případného postihu při porušení daných pravidel.
 3. Obecné zásady
  1. Vstup do laboratoře je povolen pouze v přezůvkách. Pro uložení bot a šatů využívají studenti šatnu na daném patře.
  2. Jakoukoliv závadu či zjištění chybějícího zařízení je student povinen neprodleně nahlásit vyučujícímu nebo správci laboratoře.
  3. Studenti nesmí vynášet žádné zařízení z laboratoře.
  4. Student nesmí umožnit přístup do laboratoře neoprávněné osobě (viz článek 1).
  5. Studenti mohou používat pouze zařízení určená k řešení laboratorní úlohy či projektu podle pokynů vyučujícího či vedoucího projektu.
  6. Pokud student svým nedbalým či neopatrným zacházením způsobí poškození nebo zcizení laboratorního zařízení, je povinen uhradit vzniklou ztrátu.
  7. Připojování notebooků je možné při dodržení Pravidel provozu počítačové stíě VUT v Brně (směrnice rektora č.3 z 1.9.1999).
  8. V učebně platí zákaz konzumace potravin a stejně jako v celé budově zákaz kouření.
  9. Uživatelé jsou povinni dbát bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
  10. V případě porušení pravidel bude studentovi omezen přístup do laboratoře.

V Brně, dne 27. března 2007

Ing. Petr Matoušek, Ph.D.
správce laboratoře
Prof. Ing. Tomáš Hruška, CSc.
děkan FIT